Khang beats Ko in playoff to win CPKC Women’s Open