Canadian Creighton wins PGA TOUR Latinoamérica event in Colombia

Myles Creighton Myles Creighton - PGA Tour LA on Twitter